aNaKaRa


KAPASİTE BİRİMLERİ

BYTE

KILOBYTE=KB

MEGABYTE=MB

GİGABYTE=GB

TERABYTE=TB